Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 33,8 mld zł i było niższe o ok. 21,6 mld zł (tj. 39,0%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2021 r. Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 30,9 mld zł i było niższe o ok. 1,2 mld zł (tj. 3,7%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. Niższe wykonanie dochodów niepodatkowych związane jest z przekazaniem, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.

  1. Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma się też zająć przygotowanym przez resort infrastruktury projektem ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.
  2. Powyższe oznacza, że w perspektywie całego roku można szacować istotne naturalne oszczędności z tego tytułu.
  3. Jak już powiedziałam na początku mojego wystąpienia zmiany te Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie.
  4. Wyniosło 398,7 mld zł, tj.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2022 r.

Niższe wykonanie dochodów niepodatkowych związane jest z przekazaniem, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 13,7 mld zł i było niższe o ok. 0,7 mld zł (tj. 5,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – kwiecień 2021 r. Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 5,5 mld zł i było wyższe o ok. 0,1 mld zł (tj. 1,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2021 r. Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 16,8 mld zł i było niższe o ok. 1,5 mld zł (tj. 8,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2021 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2022 r.

W 2022 roku utworzono dwa kolejne fundusze, którym powierzono realizację zadań publicznych, a nie podlegały one rygorom ustawy o finansach publicznych – mam tu na myśli Fundusz Pomocy oraz Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. W dalszym ciągu rozszerzano również katalog zadań realizowanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz ten z uwagi na bardzo ogólne sformułowanie jego tytułu i celu utworzenia w ustawie tworzącej, stał się de facto narzędziem do finansowania praktycznie dowolnego zakresu zadań. Niestety przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrole w obszarze finansowania zadań państwa poza budżetem wykazały liczne i istotne nieprawidłowości.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2022 r.

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wskazało na konieczność podjęcia działań w celu przywrócenia przejrzystości finansów publicznych. Podkreśliło jednocześnie potrzebę przywrócenia budżetowi państwa rangi centralnego planu finansowego zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaprzestania redystrybuowania środków na finansowanie zadań państwa poza ustawą budżetową. Zdaniem Kolegium konieczne jest włączenie do ustawy budżetowej planów finansowych funduszy obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zostało opracowane według obowiązujących regulacji prawnych na podstawie danych ujętych w sprawozdaniach poszczególnych dysponentów. Sprawozdanie to przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje i dane o wykonaniu ustawy budżetowej.

MF: Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. (komunikat)

Większe wykonanie odnotowano także w ramach obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 0,8 mld zł) oraz środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 0,5 mld zł) mi. Ze względu na wprowadzenie zmian w sposobie finansowania (w szczególności w związku z wprowadzeniem nowej wpłaty opartej o niepoddane recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych) oraz ze względu na znaczny wzrost poboru opłat celnych. W okresie styczeń – listopad 2022 r. Dochody budżetu państwa były wyższe o 13,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – listopad 2021 r. W okresie styczeń – kwiecień 2022 r.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień2022 r.

W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 4,5 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej, m.in. W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 1,7 mld zł, w części 44 – Zabezpieczenie społeczne przekazano więcej o 1,2 mld zł w związku z wpłatą do Funduszu Solidarnościowego na wypłatę świadczenia uzupełniającego. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 1,1 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej. Większe wykonanie było także w ramach części 48 – Gospodarka złożami kopalin (więcej o 0,7 mld zł) oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne  (więcej o 0,8 mld zł). Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 30,9 mld zł i było niższe o ok. 1,2 mld zł (tj. 3,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2021 r.

Szacunkowego wykonania budżetu państwa. Wpłata środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosła 5,0 mld zł. Wpłata nastąpiła na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska i zabezpieczyła potrzeby wynikające z ustaw przyjętych w 2022 i w trakcie 2023 roku wchodzących w skład tzw. Tarczy energetycznej, służące – zgodnie ze stanowiskiem Ministra Klimatu i Środowiska, między innymi przeciwdziałaniu skutkom gospodarczym pandemii COVID-19. Wpłata miała na celu umożliwienie sfinansowania wniosków złożonych w miesiącach listopad-grudzień.

Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 9,1 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2022 r. W odnotowanym PKBwyniósł 16,8%. Głównym źródłem dochodów budżetu państwa w 2022 r.

Z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r., rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia oraz zwiększoną do poziomu 7 proc. Waloryzacją świadczeń, a także UE nie lubi propozycji Brexit w Londynie-Forex wypłatą od czerwca br. Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 7,6 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in.

Konsekwencją zastosowanych rozwiązań jest postępujące deprecjonowanie znaczenia budżetu, jako najważniejszego planu finansowego państwa i podstawowego narzędzia zarządzania finansami publicznymi. Doszło do sytuacji bez precedensu, w której istotne zadania państwa finansowane są poza budżetem państwa, jak również poza kontrolą Parlamentu. W dalszej części mojego wystąpienia wykażę również, że ryzyko nieprawidłowości w wydatkowaniu tych środków jest bardzo wysokie. Jednocześnie niższe wykonanie odnotowano z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 1,4 mld zł). W pierwszym kwartale roku występuje przyspieszenie płatności składki członkowskiej.

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 54,4 mld zł i było wyższe o ok. 22,7 mld zł (tj. 71,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022 r. W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 3,0 mld zł, m. Na zakup sprzętu i uzbrojenia wojskowego, a także na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W części 42 – Sprawy wewnętrzne przekazano więcej o 1,3 mld zł mi. In na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz świadczenia i odprawy dla funkcjonariuszy Policji odchodzących ze służby.

Wyniosło 197,9 mld zł, tj. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (172,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 25,8 mld zł, tj. W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 6,5 mld zł. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 4,3 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej, m.in. Na podwyżki dla nauczycieli oraz z tytułu środków dla gmin i powiatów (zgodnie z kryteriami podziału zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

39,1 mld zł (w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2023 zaplanowano na ten cel łącznie 59,8 mld zł). Powyższe oznacza, że w perspektywie całego roku można szacować istotne naturalne oszczędności z tego tytułu. Niższe wykonanie odnotowano z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 1,4 mld zł) oraz środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,2 mld zł). W pierwszym kwartale roku dochodzi do przyśpieszenia płatności składki członkowskiej. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r.

Deficyt budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniósł w 2022 roku 14 mld zł, co stanowi niespełna 35% wartości planowanej. Wysokość tego deficytu jest jednak zniekształcona i nie odzwierciedla w pełni stanu nierównowagi finansowej państwa. Dla zobrazowania przytoczę w tym miejscu wartość deficytu podsektora instytucji rządowych przekazanego przez Polskę do Komisji Europejskiej która wyniosła 101,7 mld zł. Oznacza to, że poza budżetem państwa znalazły się operacje skutkujące powstaniem tego deficytu w wysokości ponad sześciokrotnie większej od deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Zwracam uwagę, że ta czysto statystyczna zdaniem Ministerstwa Finansów kwota 300 mld zł, oznacza obciążenie przyszłych pokoleń koniecznością spłaty bardzo realnego długu, który będzie spłacany jeszcze Najlepsze wielopoziomowe programy partnerskie Forex przez wiele lat. Na koniec minionego roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych był o ponad 302 mld zł wyższy niż państwowy dług publiczny!! Co stanowiło 9,8% produktu krajowego brutto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *